Splnomocnenec víta pozitívny vývoj nových možností posilnenia bilingválnej administratívnej komunikácie

By Levente Lelkes

V minulých dňoch odovzdali na Fakulte stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre diplomy absolventom magisterského študijného programu Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii už po druhýkrát. Tento program je pokračovaním bakalárskeho študijného programu s názvom Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor. Študenti získali vedomosti z predmetov ekonómie, ako aj z maďarskej jazykovedy, kultúry, literatúry, rétoriky, tlmočenia a prekladateľstva.


Slovenčina

Tovább…

Forrás: http://www.most-hid.sk/sk/splnomocnenec-vita-pozitivny-vyvoj-novych-moznosti-posilnenia-bilingvalnej-administrativnej