Z eurofondov pôjde na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ďalších 8 miliónov eur

By Levente Lelkes

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú samosprávy, teda obce a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, ale aj obecné neziskové organizácie a obecné podniky. Podporené budú projekty budovania kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov aeróbnym spôsobom. Bližšie informácie o výzve, vrátane podrobných podmienok poskytnutia pomoci budú dostupné na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/ .


Slovenčina

Tovább…

Forrás: https://www.most-hid.sk/sk/z-eurofondov-pojde-na-podporu-zhodnocovania-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-dalsich-0